DEKLARATION FOR BRUG AF DANMARKS BIAVLERFORENINGS ETIKETTER 

Danmarks Biavlerforenings honningetiketter betyder honning af god kvalitet. 

Honning mærket med Danmarks Biavlerforenings etiket er dækket af foreningens til enhver tid gældende produktansvarsforsikring.

For at bruge etiketten skal man være medlem af Danmarks Biavlerforening, samt have underskrevet en deklaration.
I reglerne for brug af Danmarks Biavlerforenings bomærker, som er beskrevet i vedtægternes §9, står følgende:

§9. Danmarks Biavlerforenings fællesmærker

  1. Registreret bomærke: Foreningens registrerede bomærke består af 3 bier i ring samt teksten ”Danmarks Biavlerforening siden 1866”. Bestyrelsen afgør dog hvori og i hvilken sammenhæng bomærket må anvendes.

  2. Registreret etiket: Foreningens registrerede etiket er en honningetiket med det registrerede bomærke. Etiketten må kun anvendes ved mærkning af dansk honning af god kvalitet, der opfylder de gældende krav og normer for honning produceret i Danmark. Etiketten må kun anvendes med medlemmets navn og kontrolnummer påtrykt.

  3. Retten til brug af fællesmærkerne: Retten til at bruge foreningens fællesmærker tilkommer kun medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Brug og udlevering af fællesmærkerne ud over de almindelige retningslinjer, som er fastlagt af bestyrelsen, må kun finde sted efter ansøgning til bestyrelsen. Dennes accept eller afvisning skal altid foreligge skriftligt. Bestyrelsen fastsætter en afgift for brugen af fællesmærkerne.

  4. Anvendelse af medlemskab af Danmarks Biavlerforening ved markedsføring: Medlemskab af Danmarks Biavlerforening må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til mærkning af produkter. Bestyrelsen kan meddele denne tilladelse til medlemmer individuelt eller kollektivt.

  5. Overtrædelse: Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening. Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføring medfører en bod, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.


 

Anvendelse af etiketter:


Etiketter udleveres kun i partier på hele hundrede og skal ved udleveringen fra Danmarks Biavlerforening være påtrykt biavlerens navn og adresse samt kontrolnummer. Etiketter må ikke i noget tilfælde anvendes, når biavlerens navn og adresse (kontrolnummer) er fjernet, eller overlades til anden person, selv om vedkommende også er medlem af Danmarks Biavlerforening.

Ved udtrædelse af Danmarks Biavlerforening skal alle endnu ikke benyttede etiketter destrueres eller tilbagesendes til Danmarks Biavlerforening uden godtgørelse for etiketter eller porto. Ved overtrædelse af de betingelser for brug af etiketten, der fremgår af vedtægterne for Danmarks Biavlerforening § 9 og af ovenstående deklaration er biavleren forpligtet til at betale en bod, som tilfalder Danmarks Biavlerforening, som anført i foreningens vedtægter.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.