HONNING MOD HOSTE OG DÅRLIG HALS

En amerikansk undersøgelse af hostende børn viste at gav man dem en skefuld honning når de skulle sove, resulterede det i en bedre nattesøvn, end hvis de fik hostesaft. 

En amerikansk undersøgelse fra Penn State College of Medicine, viser honningens positive effekt på hostende børn i alderen 2-18 år. Endda bedre end hostesaft.

Undersøgelsen blev sat i værk fordi salget af hostesaft til børn var foruroligende stort. Hostesaft kan have bivirkninger. Læger og forbrugerrådet havde længe haft mistanke til hostesaftens manglende dokumenterede effekt. Forbrugerstyrelsen var endda gået så langt at man havde bedt lægemiddelstyrelsen om at fjerne hostesaften fra salg i supermarkeder.

Man brugte boghvedehonning i undersøgelsen. I alt deltog 105 hostende børn og unge i undersøgelsen. Det var en simpel, men effektiv undersøgelse. Børnene blev delt op i tre grupper:

  • Gruppe 1 fik: Hostesaft med kunstig honningsmag.

  • Gruppe 2 fik: Honning.

  • Gruppe 3 fik: Ikke nogen behandling.Forsøgspersonernes forældre skulle den efterfølgende morgen beskrive, hvordan de havde oplevet natten. Det viste sig, at honning i alle undersøgelserne gav de bedste resultater. Honning gav en bedre søvn og en mindre smertefuld hoste, samt en bedre søvn til både forældre og børn.

DEKLARATION FOR BRUG AF DANMARKS BIAVLERFORENINGS ETIKETTER 

Danmarks Biavlerforenings honningetiketter betyder honning af god kvalitet. 

Honning mærket med Danmarks Biavlerforenings etiket er dækket af foreningens til enhver tid gældende produktansvarsforsikring.

For at bruge etiketten skal man være medlem af Danmarks Biavlerforening, samt have underskrevet en deklaration.
I reglerne for brug af Danmarks Biavlerforenings bomærker, som er beskrevet i vedtægternes §9, står følgende:

§9. Danmarks Biavlerforenings fællesmærker

  1. Registreret bomærke: Foreningens registrerede bomærke består af 3 bier i ring samt teksten ”Danmarks Biavlerforening siden 1866”. Bestyrelsen afgør dog hvori og i hvilken sammenhæng bomærket må anvendes.

  2. Registreret etiket: Foreningens registrerede etiket er en honningetiket med det registrerede bomærke. Etiketten må kun anvendes ved mærkning af dansk honning af god kvalitet, der opfylder de gældende krav og normer for honning produceret i Danmark. Etiketten må kun anvendes med medlemmets navn og kontrolnummer påtrykt.

  3. Retten til brug af fællesmærkerne: Retten til at bruge foreningens fællesmærker tilkommer kun medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Brug og udlevering af fællesmærkerne ud over de almindelige retningslinjer, som er fastlagt af bestyrelsen, må kun finde sted efter ansøgning til bestyrelsen. Dennes accept eller afvisning skal altid foreligge skriftligt. Bestyrelsen fastsætter en afgift for brugen af fællesmærkerne.

  4. Anvendelse af medlemskab af Danmarks Biavlerforening ved markedsføring: Medlemskab af Danmarks Biavlerforening må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til mærkning af produkter. Bestyrelsen kan meddele denne tilladelse til medlemmer individuelt eller kollektivt.

  5. Overtrædelse: Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening. Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføring medfører en bod, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.


 

Anvendelse af etiketter:


Etiketter udleveres kun i partier på hele hundrede og skal ved udleveringen fra Danmarks Biavlerforening være påtrykt biavlerens navn og adresse samt kontrolnummer. Etiketter må ikke i noget tilfælde anvendes, når biavlerens navn og adresse (kontrolnummer) er fjernet, eller overlades til anden person, selv om vedkommende også er medlem af Danmarks Biavlerforening.

Ved udtrædelse af Danmarks Biavlerforening skal alle endnu ikke benyttede etiketter destrueres eller tilbagesendes til Danmarks Biavlerforening uden godtgørelse for etiketter eller porto. Ved overtrædelse af de betingelser for brug af etiketten, der fremgår af vedtægterne for Danmarks Biavlerforening § 9 og af ovenstående deklaration er biavleren forpligtet til at betale en bod, som tilfalder Danmarks Biavlerforening, som anført i foreningens vedtægter.

OPBEVARING AF HONNING

Honning er et unikt naturprodukt, som har en række værdifulde indholdsstoffer – herunder adskillige enzymer. Opbevares honningen korrekt, bibeholdes kvaliteten.

Honning er ikke steril, den kommer fra naturen. Derfor indeholder al honning gærceller. Disse gærceller stammer blandt andet fra de blomster, som bien har hentet nektar i. Opbevares honning forkert er der risiko for at gærcellerne opformeres, og honningen vil begynde at gære.

Opbevares den gode honning under korrekte forhold, så kan den holde i flere år uden at der sker kvalitetsforringelse.

DANSK HONNING

Honningetiketten fra Danmarks Biavlerforening er dansk honnings kvalitetsmærke. Kun medlemmer, der har skrevet under på at overholde en række kvalitetskrav, kan benytte den.

I ”Ribe Ret” fra 1269 står der: "Hvis nogen findes med forfalsket honning, og denne ikke kan forsvare og rense sig, skal han have sit liv forbrudt, og honningen skal brændes og fortæres af ilden".

Så galt går det ikke længere. Men Danmarks Biavlerforening fører løbende kontrol med medlemmernes honning. Køber du honning med etiketten fra Danmarks Biavlerforening er du sikker på at få en god kvalitetshonning.

For at få lov til at bruge honningetiketten, skal man være medlem af Danmarks Biavlerforening og have underskrevet en deklaration med en række kvalitetskrav til produktet.

Danmarks Biavlerforening får årligt udtaget tilfældige honningprøver. Disse prøver analyseres på laboratorier i Tyskland.

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.